THỰC TẬP SINH

Đức Minh đảm bảo cung cấp đơn hàng với mức thu nhập cao, đảm bảo thời gian làm việc và mức lương làm thêm giờ xứng đáng đúng với quy định của pháp luật

Xem thêm

KĨ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Đức Minh đảm bảo cung cấp đơn hàng với mức thu nhập cao, đảm bảo thời gian làm việc và mức lương làm thêm giờ xứng đáng đúng với quy định của pháp luật

Xem thêm

KỸ SƯ

Đức Minh đảm bảo cung cấp đơn hàng với mức thu nhập cao, đảm bảo thời gian làm việc và mức lương làm thêm giờ xứng đáng đúng với quy định của pháp luật

Xem thêm